razítko
Katolická duchovní správa
      (Zpracovali podle farní kroniky a ostatních pramenů PhDr. Eva Šmilauerová a P. Zdeněk Novák)
 
    Nejstarší písemná zmínka o ustanovení duchovního správce pro obec Kostelní Lhota pochází z roku 1354, kdy pan Boček z Kunštátu dosadil ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, který sám dal vystavět, kněze (plebána) Petra. Od té doby v obci sídlil kněz a spravoval také okolní obce (Písková Lhota, Vrbová Lhota, Přední Lhota). V druhé polovině 16. století za sadského faráře Jana Oupického byly dvě samostatné fary v Sadské a Kostelní Lhotě spojeny v duchovní správě kvůli lepšímu vyživení farářů. Ještě v roce 1713 je v historických pramenech zmínka o dvou samostatných farních kostelech.
    V roce 1730 v souvislosti s probíhající územní reformou správního uspořádání církve a vznikem nových vikariátů byl kostel v Kostelní Lhotě přičleněn jako filiální k farnímu kostelu v Sadské. Jména duchovních správců v Kostelní Lhotě (pokud se podařila zjistit) jsou tato:
 
  1354Petr, jeho jméno se nalézá v konfirmační listině z roku 1354, zemřel v Kostelní Lhotě r.1359  
  1359Bohuněk z Ostružna, v roce 1362 odchází do Poděbrad  
  1363Vavřinec z Bydžova  
     ?Litold  
  1383Mikuláš, přišel do farnosti z Nehvizd  
  1393Prokop z Třebestovic, zemřel v Kostelní Lhotě r.1396  
  1396Václav z Kluňacova  
     ?Vojtěch  
  1415Apollinář  
   
    Od roku 1415 není znám žádný kněz, který by sídlil v Kostelní Lhotě. Farnost spravovali faráři ze Sadské až do roku 1785. Odkaz na jejich jména.
Fotografie: sv. Gothard z roku 1740,  náhrobek u kostelní zdi
 
    Prvním krokem k založení samostatné farnosti v určité osadě bylo zřízení tzv. kaplanské lokalie, kdy v dané osadě žil kněz-kaplan lokalista, který tam působil v duchovní správě, vyučoval ve škole a.p. Úředně však byl stále podřízen farářovi v některé blízké větší farnosti. Tak v roce 1785 byla v obci Kostelní Lhota zřízena kaplanská lokalie, podřízená farářovi v Sadské. Odkaz na kněze, kteří se stali duchovními správci po založení lokalie.
 
    Dne 11.3.1856 byla rozhodnutím královéhradeckého biskupa Karla Boromejského Hanla v Kostelní Lhotě zřízena samostatná farnost, zdejší kostel byl povýšen na kostel farní, duchovní správci po zřízení samostatné farnosti jsou tito:
 
  1856prvním farářem byl ustanoven poslední lokalista Václav Maxián, v roce 1872 odchází na odpočinek do Hradce Králové  
  1873jmenován dočasný správce farnosti (administrátor) František Dittrich, působí v Kostelní Lhotě do 29.5.1873  
  1873v měsíci květnu jmenován farářem Jan Bis, narozen v Dolním Újezdě u Litomyšle, dosavadní farář v Telecím, 8.2.1878 byl jmenován farářem v Pouchově  
  1878jmenován dočasným správcem farnosti František Kovářík, dosavadní administrátor v Sobčicích  
  1878v měsíci srpnu ustanoven farářem v Kostelní Lhotě Josef Knob, dosavadní první kaplan v Poděbradech  
  1879v měsíci listopadu ustanoven farářem Ignác Lhota, narozen v Novém Bydžově, odešel v roce 1893 do Obory u Nového Bydžova  
  1893ustanoven dočasným správcem farnosti Alois Novák  
  1893v měsíci říjnu ustanoven farářem Václav Dvořáček, narozen v Nové Vsi u Chotěboře, dosavadní duchovní správce v Německém (dnes Havlíčkově) Brodě, za jeho působení byl vnitřek kostela upraven do dnešní podoby, kostel vymalován, pořízen a posvěcen nový hlavní oltář, vše bylo uhrazeno pouze ze sbírek a darů dobrodinců, nákladem náboženské matice byly pořízeny nové varhany, v roce 1906 se stal Václav Dvořáček vikářem poděbradského vikariátu, v květnu roku 1909 odešel na faru v Nížkově  
  1909ustanoven dočasným duchovním správcem farnosti Hugo Bittermann, působil v Kostelní Lhotě do konce roku 1910  
  1910v měsíci prosinci ustanoven farářem František Wolf, dosavadní duchovní správce ve Velké Zdobnici v Orlických horách, nastoupil na faru v měsíci lednu 1910, byl též literárně činný, např. přeložil Životopis svaté Zity od hraběte Ledochoroského, sepsal Životopis arcivévodských manželů Karla a Zity, obě tyto knihy zaslal ve skvostně vypravených exemplářích na císařský dvůr do Vídně, zanedlouho přišel děkovný telegram arcivévodkyně Zity, zde je patrně počátek přízně, kterou arcivévodský pár projevil i svoji návštěvou v Kostelní Lhotě v březnu 1912, v září 1916 odešel farář Wolf do Plotiště nad Labem
Fotografie: farář Fr.Volf arcivévoda Karel s manželkou,  opravená kaplička v roce 1913 s dobrodincem Emanuelem Burešem
 
  1916ustanoven dočasný správce farnosti Hynek Široký, dosovadní administrátor v Čibuzi  
  1917od února do března jako administrátor spravuje farnost František Reinisch, dříve administrátor v Ličně, v dubnu 1917 je jmenován farářem, v květnu toho roku je slavnostně uveden do úřadu, po vzniku nové Církve československé odpadl 25.3.1920 farář František Reinisch a spolu s ním téměř celá farnost k nově vzniklé křesťanské církvi.
Ke konci 1. světové války byly k válečným účelům odevzdány zvony a cínové píšťaly z kostelních varhan. Úřední písemnosti o rekvisici: zvonů a píšťal.
 
  1920na místo odpadlého faráře Reinische nastoupil Josef Kuchař, kaplan v Poděbradech, zpočátku v době náboženských zmatků v obci spravuje jako administrátor farnost z Poděbrad, později přesídlil do Kostelní Lhoty, kde působil do měsíce října 1921, kdy odešel do farnosti Hronov  
  1921nastupuje do duchovní správy jako administrátor Josef Volanský, dosavadní kaplan v Poděbradech, v březnu 1923 je jmenován farářem, provedl další úpravy vnitřního vybavení kostela, ve farnosti působil do konce měsíce března 1944, kdy odešel na faru v Novém Bydžově. V roce 1925 farníci uspořádali sbírku na nové zvony, které byly zasvěceny P.Marii a sv.Václavu.
Fotografie zvonů: vysvěcení dne 1.6.1925,  mšepřed kostelemvytahování na věž,
odevzdání zvonů pro válečné účely dne 26. března 1942,   zvon sv.Václav
 
  1944správcem farnosti se stal Josef Jůza, spravoval současně i farnost Kovanice, působil v Kostelní Lhotě do roku 1957, kdy odešel na uprázdněnou faru v Sadské.
Fotografie: svaté přijímání ze dne 3. května 1944,
svatba v r.1945: kostel oltář příjezd drůžiček před kostelem.
 
  1957administrátorem farnosti se stal Vladimír Hanáček, zemřel v Kostelní Lhotě v září 1960, je pochován na místním hřbitově  
  1960ustanoven administrátorem Martin Vladimír Fišer, rodák z Heřmanova Městce, který před tím působil v duchovní správě v Hradci Králové, ve farnosti působil do roku 1973, byl posledním duchovním správcem, který sídlil na místní faře, později je farnost Kostelní Lhota spravována z okolních farností  
  1973farnost spravuje administrátor Josef Jůza ze Sadské, v roce 1973 se z Městce Králové přestěhoval na místní faru kněz-penzista Ottokar Havránek, který vypomáhal v duchovní správě, zemřel v roce 1990 a je pochován na místním hřbitově  
  1981po odchodu Josefa Jůzy do Poděbrad spravuje farnost Josef Preisler, S.D.B., administrátor v Sadské  
  1982do farnosti Sadská nastupuje Martin Vladimír Fišer, který farnost Kostelní Lhota spravoval až do roku 2002
Fotografie z oslav 650 let obce - zleva: sadský administrátor M.V. Fišer, královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka, administrátor Zdeněk Novák.
 
  2002zdejší farnost převzal do správy Zdeněk Novák, administrátor v Poděbradech
Fotografie: administrátor Zd.Novák,  koncert v kostelesvěcení praporů.
 
  2007po odchodu Zdeňka Nováka do Hradce Králové se stal administrátorem zdejší farnosti poděbradský probošt Vladimír Hronek - fotografie, video.  
  Odkazy: Mons. Vladimír Hronekfarnost Kostelní Lhotadiecéze.  
  
^^ nahoru