Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů Mzdová a personální agenda odměny zastupitelů, odměny volebních komisí BOZP Vyplácení cestovních náhrad, evidence cestovních dokladů Evidence obyvatel včetně přihlašovacích lístků Rušení trvalého pobytu Pamětní kniha, kniha vítání občánků Volební agenda Vidimace a legalizace Lhotský zpravodaj Poplatky - odpad, psi, místní poplatky Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Evidence nájmů hrobového místa, nájmy, poplatky Běžná e-mailová komunikace, datová schránka, evidence došlé pošty SMS infokanál Přidělení čísla popisného Archivace stavební dokumentace Správní řízení Žádosti podle 106/1999 Sb. Czech Point Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů JSDHO Významná jubilea Evidence majitelů psů Evidence včelstev Exekuce Pokladna, účetní doklady, účetnictví, evidence faktur VPP Zvláštní příjemnci důchodu Povodňový plán
Jsem správcem nebo zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Ověřování podpisů a listin Vedení kroniky Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Vedení e-mailové komunikace Informování občanů Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Vyřízení žádostí Czech Point Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení hasičeské jednotky Ocenění jubileí, vyhlášení rozhlasem Vedení evidence majitelů psů Vedení evidence včelstev Informační povinnost Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Probační služba, VPP Důchody Vedení povodňového plánu
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci zaměstnanci obci, zastupitelé, dohodáři obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a jiní Občané obce Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Korespondenti Žadatelé o službu Občané obce Občané Občané Žadatelé Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Občané a jiné fyzické osoby Členové JSDH Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů včelaři na území obce Občané obce nebo majitelé nemovitostí Plátci a příjemci veřejně prospěšní pracovníci odebíratelé důchodu a zvláštní příjemci důchodu Členové povodňové komise
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění jmenné, podpis jmenné, SPZ, podpis, adresné jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče/děti, způsobilost jmenné, adresné, datum narození Jmenné, datum narození, podpisy rodičů Jmenné, adresnné, datum narození jmenné, adresné, datum narození, číslo OP Jmenné, věk, datum narození, jmenné, adresné jmenné, adresné, RČ Jmenné, adresné, občas kontakt Jemnné, kontaktní, adresné, datum narození (dále dle OsÚ zveřejněných SÚ) Jmenné, kontaktní Jmenné, adresné, č. popisné, kontaktní, č. parcely Jména, adresnné, rozhodnutí, LV, kontakty Jmenné, adresné, kontaktní, věc, rozhodnutí, datumy narození Jmené, adresnné, kontakty, datum narození jmenné, adresné datu narození, státní občanství pohlaví, číslo OP Jmenné, adresnné, datum narození Jména, adresy, datum narození, parcela Jména, adresné jmenné, datum narození, adresné, kontaktní, osvědčení a certifikace Jmenné, adresné, věk, datum narození jmenné, adresné jmenné, aresné, číslo parcely (umístění včelstva) Jmenné, adresné, datum narození, exekuce na co, dražební částka, identifikace nemovitosti jmenné, adresné jmenné, adresné, místo narození, číslo OP, zravotní pojišťovna, rodné číslo, platový výměr, jmenné, adresné, RČ, datum narození, zdravotní způsobilost, příjemce: jemnné, adresné, datum narození, RČ, číslo OP, kontaktní, občan ČR (ANO/NE) jmenné, adresné, email, telefon
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad, externí účetní Určení zaměstnanci, externí školitel Určení zaměstnanci, externí účetní Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí Určení zaměstnanc Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, úřad práce určení zaměstnanci, sociální správa určení zaměstnanci, veřejnost
Doba uchování osobních údajů 45 let - pracovní smlouvy, osobní spisy, 10 let - DPP a DPČ, finanční náhrad, odměňování 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 20 let 5 let 10 let 5 let (seznamy), 10 let zápisy o výsledku hlasování 5 let 10 let 5 let 5 let - 15 let 5 let 5 let do trvání souhlasu 5 let 10 let 5 let 5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let 5 let 1 rok 5 let 5 let 1 rok 10 let 45 let - pracovní smlouvy, osobní spisy, 10 let - DPP a DPČ, finanční náhrad, odměňování 10 let 5 let
Předávají se osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c e c b c c b c c c c c c c c c e f c c c c c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů, zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí zákon č. 128/2000 Sb., o obcch §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. §25 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Není třeba vyplnit buňku. §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
vyhláška č. 499/2006 Sb. §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, zákon č. 500/2004 Sb. (správní řád), zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody, zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na komunikacích §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§9b zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy §7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
§29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů §2 Zzák. č. 565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
§51 zák. č. 326/2004 Sb.
Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
zák. č. 257/2000 Sb.
Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení §78 zák. č. 254/2001 Sb., vodní zákon
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X x x x x X x Evidence obyvatel X X X X X X X X x X X X X Evidence obyvatel X X X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE