tisk poslat email

Připravuje se velký záměr revitalizace vodního toku Výrovky

vloženo: 27. 10. 2020 | Obecná

V červnu jsme zvali všechny zájemce na projednání záměru revitalizace příkopů kolem obce. Součástí akce bylo ale i seznámení s mnohem větším projektem - „Studií odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka.“

Studii pořizoval v uplynulých měsících a letech Středočeský kraj za přispění Operačního programu Životní prostředí. Práce byla zaměřena na posouzení stávající protipovodňové ochrany v povodí Výrovky, identifikaci problémových míst a navržení opatření, která mají zároveň zadržet vodu v krajině formou přírodě blízkých opatření.

Jedno ze třech opatření, zpracované do fáze dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, spočívá v návrhu přírodě blízké revitalizace úseku vodního toku Výrovka a jeho nivy, a to v ř. km 4,390 - 10,700. Tedy v části, která se týká primárně naší obce.

Revitalizace zlepšuje hydromorfologický charakter vodního toku a zároveň posiluje protipovodňovou ochranou všech dotčených obcí. Stavba zasahuje do katastrů obcí Zvěřínek, Hořátev, Písková Lhota, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota a Pečky. Investorem revitalizace Výrovky by měl být státní podnik Povodí Labe, kterému byla zpracovaná dokumentace předána za účelem dalšího postupu.

V minulosti byla provedena nevhodná úprava koryta vodního toku Výrovky, tak jak ji známe dnes my. Jedná se o napřímené složené lichoběžníkové koryto s protipovodňovými hrázemi. V důsledku napřímení koryta a provedení plošných meliorací dochází ke zrychlenému odtoku vody z povodí a snížení retenční schopnosti krajiny. Důsledkem je kromě jiného vodní a větrná eroze půd a nevhodná technická úprava koryta má za následek nízkou biologickou rozmanitost vodních a okolních ekosystémů.

Navržené opatření revitalizace vodního toku Výrovky by mělo nevhodný morfologický stav koryta napravit. Předmětem záměru je tedy komplexní revitalizace vodního toku a nivy Výrovky v uvedeném úseku. Při realizaci stavby bude současné koryto rozšířeno a bude vytvořena mělčí meandrující kyneta v souladu s geomorfologickými charakteristikami potoční nivy, jak je znázorněno na obrázcích níže. V původním zahloubeném korytě jsou na několika místech navrženy boční tůně.

Výsledkem bude stav blížící se částečně přirozenému vodnímu toku, dojde ke zlepšení hydromorfologického stavu vodního toku a nivy, povodňová ochrana se navýší až na Q50, zvýší se rovněž retenční schopnost koryta, vodní tok již nebude odvodňovat přilehlou krajina a zpřístupní se pro občany. Zvýší se biotopová pestrost celého území a vzniknou nová stanoviště pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Navržená přírodě blízká opatření povedou k optimalizaci vodního režimu v ploše povodí vodního toku Výrovky.

Termín realizace je zatím neznámý, ale rozhodně to bude v řádu několika mnoha let.

-M. Burešová, Středočeský kraj-

Nedostáváte ještě lhotské aktuality do vaší emailové schránky?
Po odeslání svého emailu budete ihned vědět o všem důležitém v obci. Nebo si nainstalujte aplikaci Česká obec a vše důležité se ihned objeví ve vašem mobilu.

Fotogalerie