Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Sbírka na opravu varhan kostela

V dubnu 2018 jsme zřídili veřejnou sbírku s vlastním účtem na opravu věžních hodin našeho kostela. Během dvou let bylo vybráno více než potřebných 418 tis. Kč. Proto jsme se rozhodli, že sbírka bude pokračovat. Tentokrát bychom rádi vdechli nový život dalšímu symbolu naší jediné kulturní památky – varhanům.

Nechali jsme zpracovat základní průzkum a detailní cenovou nabídku – k nahlédnutí zde. Nutné bude zejména zajistit přívod vzduchu výměnou ventilátoru, stavbou nového vzduchovodu a obnovou dalších součástí. Opravit bude třeba jednotlivé píšťaly a zamezit šíření červotoče. Minimální náklady jsou zatím odhadnuty na cca 100 tis. Kč.

Jde o tzv. transparentní účet, kde si vy sami můžete kontrolovat pohyb peněz na účtu. Pokud si budete přát zůstat anonymním dárcem, přineste hotovost na obecní úřad a platbu vložíme jako obec. Peníze můžete posílat v libovolné hodnotě převodem nebo hotovostně na bankovní přepážce. Vyjednali jsme vedení účtu i platby zcela zdarma.

Číslo transparentního účtu pro vaše příspěvky je 115-7264100277/0100.

Stav a pohyb na účtu můžete sledovat na https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty.

Historie našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie

oltář kostela Spolu s farou a školou je katolický kostel součástí nejstaršího historického středu obce. Je zasvěcen svátku Nanebevzetí Panny Marie a podle liturgického kalendáře připadá poutní slavnost kostela na den 15. srpna. Kostel dal naší obci název, jelikož byl postaven při jejím založení v roce 1354.
Dne 17. dubna 1813 na Bílou Sobotu vypukl v Kostelní Lhotě požár. Vyhořelo 32 čísel včetně kostela. V letech 1815 až 1817 byl kostel přestavěn v pozdně barokním slohu stavitelem J. Braunem. Dne 18. prosince byl vysvěcen.

Roku 1862 věnovala obec kostelu pověžní hodiny v ceně 600 zlatých. Dne 5. března 1863 byl sepsán protokol, ve kterém se obecní zatupitelstvo zavazuje k udžování a natahování věžních hodin.
Roku 1876 kostel opravován nákladem 1150 zlatých. Byla položena nová střešní krytina a vyměněna okna. V září 1894 opravena věž a celý Chrám Páně zevně obílen. Plechový kryt stál 29 zlatých a 16 krejcarů.

Velká vnitřní oprava proběhla v roce 1901. Provedena malba za 1217 korun 18 haléřů a vystavěn nový oltář nákladem 1630 korun. V srpnu k poutní slavnosti kostela bylo přikročeno k jeho posvěcení. V roce 1906 byly nové varhany dodány firmou Rejna a Černý. Dne 16. února byly kolaudovány.
Za první světové války byla provedena rekvisice kostelních zvonů (r.1917) a cínových píšťal varhan (r.1918). V roce 1925 farníci uspořádali sbírku na zakoupení nových zvonů. Sbírali pánové Václav Kuchař a Václav Martínek. V Brně byly ulity dva zvony nákladem 12.269,08 Kč. Jejich vysvěcení konáno bylo 1. června na Pondělí Svatodušní. Menší zvon byl zasvěcen P. Marii, větší sv. Václavu.
V roce 1928 za opravu vnitřní malby a natření oken zaplaceno 7.000 Kč. Rok 1929 - oprava varhan za částku 2650 Kč, kterou provedla firma Václav Poláček z Rychnova nad Kněžnou a v roce 1934 byly pořízeny nové dubové hlavní dveře kostela za 980 Korun. Oprava střech kostela a fary v celkové částce 5.105,20 Korun se prováděla v roce 1942.
Stejný osud, jako za světové války první, potkal zvony ve druhé světové válce. Sejmuty a odvezeny byly dne 26. března 1942. V roce 1945 podána žádost o navrácení dvou kostelních zvonů a v roce 1950 projednána jejich repatriace.
V neděli dne 22. dubna 1945 hloubkoví letci zaútočili na projíždějící německou kolonu. Kostel byl dvakrát zasažen a jedna střela zabila při bohoslužbě v lavici klečící Aloisii Sekavcovou. Další střely zničily střechu domu čp. 67 truhláře Linharta, který začal hořet.
Opravy varhan za 3105,- Kčs a hromosvodů v částce 2200,- se prováděly v letech 1948 a 1949. V září 1949 se uskutečnila údržba fasády a krytiny s nákladem 37.136,60 Kčs. Sbírka farníků v roce 1962 uhradila zavedení el. proudu k varhanám. V letech 1966-69 se opravily střechy kostela a fary.
Administrátor Vladimír Fišer si v roce 1969 ve farní kronice postěžoval na rozbíjení kostelních oken školní mládeží. Ani u ředitele školy, který byl evangelík, nebylo dovolání.
V roce 1971 byl pořízen další oltář s nákladem 4000,- Kčs. Posvěcen byl v listopadu o posvícení. Přestože byly věžní hodiny opraveny, nenatahovaly se. Tuto povinnost má ale obec podle protokolu z roku 1863.
V letech 1993 až 2002 došlo k několika pokusům a k dokonanému vloupání do kostela. Všechny cenné věci a obrazy z kostela byly pak bezpečně uloženy na poděbradském proboštství. Do kostela jsou přiváženy pouze při výjimečných slavnostních událostech farnosti a obce. Roku 2000 kronikář Týnce nad Labem pan J. Verner zhotovil barevnou perokresbu kostela pro nově založené internetové stránky obce. Téhož roku byly zhotoveny letecké snímky obce včetně kostela.
V hostinci "U Douděrů" vedle kostela se scházeli pravidelně karbaníci na mariáš. Dne 3. listopadu 2003 po půlnoci došlo i na "voko" a když bylo v banku 10 tis.Kč, hráči V.M. a M.P. se pohádali pro domnělý renonc. Když rozepře vrcholila, ovlivnila asi jejich bezbožné počínání blízkost chrámu Páně a na návrh J.K. se rozhodli spornou výhru věnovat na kostel. Dne 8. listopadu bylo oněch 10 tis. Kč odevzdáno na Obecní úřad jako příspěvek do sbírky na opravu kostela. V roce 2004 k výročí 650 let obce byla vyrobena plaketa s reliéfem kostela, vydán aršík známek s kostelem ve znaku obce a malířka Adéla Straková namalovala obraz kostela. Dne 18. června sloužil mši v kostele královéhradecký arcibiskup Dominik Duka.
V listopadu 2004 byly provedeny částečné opravy krovů kostela. Na práce bylo přispěno obcí (14,5 tis.Kč) a z veřejné sbírky (25,5 tis.Kč).

Odkazy: fotografie kostela, koncerty v kostele.

Ze zápisů ve farni kronice:
1863 - věžní hodiny
1876 - oprava kostela
1894 - oprava kostelní věže
1901 - vnitřní oprava
1906 - nové varhany
1917 - rekvisice zvonů
1918 - odebrání píšťal varhan
1925 - nové zvony
1928 - oprava vnitřní malby
1929 - oprava varhan
1934 - nové hlavní dveře
1942 - oprava střechy
1942 - sejmutí zvonů
1945 - letecký útok
1945 - smrt v kostele
1945 - žádost o zvony
1948-49 - oprava varhan a hromosvodů
1949 - výkaz zvonů
1949 - oprava kostela
1950 - repatriace zvonů
1966-69 - opravy kostela a fary
1969 - rozbíjení oken
1971 - nový oltář
1971 - oprava hodin a natahovač

Hlavní stránka