Sazebník služeb a úkonů poskytovaných úřadem obce Kostelní Lhota

Zveřejňování informací provádí obec na své náklady. Poskytování informací na základě ústní žádosti je bezplatné. Na základě písemné žádosti za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů může obecní úřad požadovat úhradu mzdových nákladů. Z žádosti musí být patrné: kdo žádost podává, jaká konkrétní informace je požadována, komu je žádost určena.
 1. Kopírování dokumentů
  • černobílé:
   • 2,-Kč za každou stranu pořizované kopie formátu A4
   • 5,-Kč za každou stranu pořizované kopie formátu A3
  • barevné
   • 20,-Kč za každou stranu pořizované kopie formátu A4
   • 40,-Kč za každou stranu pořizované kopie formátu A3
 2. Nosiče dat
  • disketa: 15,-Kč
  • CD/DVD: 20,-Kč
 3. Doručovací náklady:
  dle aktuálních tarifů poskytovatele poštovních služeb
 4. Vyhledávání a zpracování informací
  Mzdové náklady: 150,-Kč za každou započatou hodinu práce
Úhradu za poskytnutí informace provede žadatel na základě vyúčtování na pokladně obecního úřadu nebo bezhotovostní platbou na účet obce před podáním informace, a to na základě výzvy. Uhrazení nákladů je podmínkou a předpokladem poskytnutí poskytované informace.